Obsah

Všeobecné záväzné nariadenia

2015

11/2015 - VZN obce o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 271x | 05.05.2018

11/2015 - VZN obce o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 11/2015 -- opravené Stiahnuté: 237x | 05.05.2018

12/2015 - VZN obce Kamenín č. 12/2015 o ochrane pred povodňami, a o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác Stiahnuté: 235x | 05.05.2018

13/2015 - VZN obce kamenín č. 13/2015 o miestach určených na umiestňovanie volebných plagtov počas volebnej kampane pred voľbami do Národnej rady SR v roku 2016 Stiahnuté: 237x | 05.05.2018

2/2015 - VZN č. 2/2015 ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Kamenín č. 4/2011 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach Stiahnuté: 226x | 04.05.2018

3/2015 - VZN č. 3/2015, ktorým sa dopĺňa VZN č.4/2011 Stiahnuté: 233x | 04.05.2018

4/2015 - VZN obce č. 4/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Kamenín Stiahnuté: 242x | 04.05.2018

5/2015 - VZN obce Kamenín č. 5/2015 ktorým sa mení a dopľňa VZN obce Kamenín č. 20/2014 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka školského zariadenia, dieťa materskej školy, zriadených na území obce Kamenín Stiahnuté: 228x | 04.05.2018

6/2015 - VZN obce Kamenín č. 6/2015 ktorým sa ruší VZN č. 23/2014 o chove včiel v intraviláne obce Kamenín Stiahnuté: 218x | 05.05.2018

7/2015 - VZN č. 7/2015 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi Stiahnuté: 223x | 05.05.2018

8/2015 - VZN obce Kamenín č. 8/2015 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom Stiahnuté: 191x | 05.05.2018

9/2015 - VZN č. 9/2015 o podmienkach držania psov na území obce Kamenín Stiahnuté: 171x | 05.05.2018

2014

0/2014 - Návrh VZN obce Kamenín č. 20/2014 kt. sa mení a dopĺňa VZN obce Kamenín č. 19/2014 o určení výšky dotácie na na mzdy a prevádzku na žiada školského zariadenia, dieťa materskej školy, zriadených na území obce Kamenín Stiahnuté: 152x | 04.05.2018

0/2014 - VZN obce Kamenín č. 23/2014 o chove včiel v intraviláne obce Kamenín Stiahnuté: 151x | 04.05.2018

0/2014 - VZN obce o dani z nehnuteľnosti č. 21/2014 Stiahnuté: 165x | 04.05.2018

0/2014 - VZN obce o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 22/2014 Stiahnuté: 158x | 04.05.2018

18/2014 - VZN č. 18/2014 ktorým sa dopĺňa VZN obce Kamenín č. 4/2011 o výške príspevku v školách a školských zariadeniach Stiahnuté: 173x | 26.04.2018

18/2014 - VZN č. 18/2014 ktorým sa dopĺňa VZN obce Kamenín č. 4/2011 o výške príspevku v školách a školských zariadeniach Stiahnuté: 156x | 04.05.2018

19/2014 - VZN č. 19/2014 ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Kamenín č. 17/2013 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka školského zariadenia, dieťa materskej školy, zriadených na území obce Kamenín Stiahnuté: 165x | 26.04.2018

19/2014 - VZN č. 19/2014 ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Kamenín č. 17/2013 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka školského zariadenia, dieťa materskej školy, zriadených na území obce Kamenín Stiahnuté: 153x | 04.05.2018

Stránka