Obsah

Všeobecné záväzné nariadenia

2013

12/2013 VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp Stiahnuté: 91x | 26.04.2018

13/2013 - VZN upravujúce podmienky prijímania žiadostí, výberu nájomníkov, postupu pri schvaľovaní ich prenájmu nájomných bytov pre obec Stiahnuté: 97x | 26.04.2018

14/2013 - VZN o zrušení Základnej školy, Kamenín 494, 943 57 Kamenín a Školského klubu detí Kamenín 494, ako súčasť Zš Kamenín ZŠ Stiahnuté: 97x | 26.04.2018

15/2013 - VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 92x | 26.04.2018

16/2013 - VZN č. 16/2013 ktorým sa mení a doĺňa VZN č. 11/2013 o poskytovaní dotácií právnickým a fyzickým osobám podnikateľom ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území obce Stiahnuté: 98x | 26.04.2018

17/2013 - VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka školského zariadenia, dieťa materskej školy, zariadených na území obce Kamenín Stiahnuté: 96x | 26.04.2018

2012

10/2012 - Všeobecné záväzné nariadenie obce o dani z nehnuteľností Stiahnuté: 103x | 26.04.2018

7/2012 Všeobecné záväzné nariadenie obce Č. 7/2012 o poskytovaní dotácií právnickým a fyzickým osobám podnikateľom ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území obce Stiahnuté: 102x | 26.04.2018

7/2012 Všeobecné záväzné nariadenie obce Č. 7/2012 o poskytovaní dotácií právnickým a fyzickým osobám podnikateľom ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území obce (príloha) Stiahnuté: 92x | 26.04.2018

8/2012 - Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2012 ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Kamenín č. 3/2011 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach – Trhový poriadok obce Kamenín Stiahnuté: 92x | 26.04.2018

9/2012 - VZN obce o umiestňovaní plagátov a iných nosičov informácií Stiahnuté: 104x | 26.04.2018

2011

2/2011 - Všeobecné záväzné nariadenie obce o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi Stiahnuté: 110x | 26.04.2018

3/2011 - Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2011 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach – Trhový poriadok obce Kamenín Stiahnuté: 106x | 26.04.2018

4/2011 Všeobecné záväzné nariadenie o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni Stiahnuté: 91x | 26.04.2018

5/2011 - Všeobecne záväzné nariadenie obce Kamenín č. 5 / 2011, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Kamenín č. 4/2011 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach Stiahnuté: 98x | 26.04.2018

6/2011 - Všeobecné záväzné nariadenie obce o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č . 6/2011 Stiahnuté: 89x | 26.04.2018

2010

2/2010 - Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2010 obce Kamenín o miestnom referende Stiahnuté: 116x | 26.04.2018

2009

21/2009 - Všeobecne záväzné nariadenie obce o dani z nehnuteľností č. 21 /2009 zo dňa 27. 11. 2009 Stiahnuté: 103x | 26.04.2018

2008

15/2008 - Všeobecné záväzné nariadenie obce Kamenín o dani za psa Stiahnuté: 92x | 26.04.2018

17/2008 - Všeobecne záväzné nariadenie Obce Kamenín č. 17/2008 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej docházky v základných školách, ktorých je zriaďovateľom obec Kamenín Stiahnuté: 93x | 26.04.2018

Stránka