Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
22.10.2018

Licenčná zmluva

1/2018

1 602,00 EUR Tisícšesťstodva

Obec Kamenín

DATALAN, s.r.o.

08.10.2018

Kúpna zmluva

754/2018

229,08 EUR dvestodvasaťdeväť Eur a osem eurocentov

obec Kamenín

Priska Rečková

31.07.2018

Hromadné úrazové poistenie -102- krátkodobé

11-12860

10,05 EUR Desať euro nula päť centou

UNION poisťovňa a.s.

Obec Kamenín

16.07.2018

Zmluva č. 672/2018

672/2018

800,00 EUR osemsto EUR

obec Kamenín

Nitriansky samosprávny kraj

16.07.2018

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

IROP-Z-302021J700-222-13

157 500,00 EUR jednostopäťdesiatsedemtisícpäťsto

Nitriansky samosprávny kraj

obec Kamenín

11.07.2018

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

123 404,70 EUR stodvadsaťtritisícštyristoštyri EUR a sedemdesiat centov

Ladislav Csomor- ASTOL

obec Kamenín

01.07.2018

Hromadné úrazové poistenie - 102- krátkodobé - aktivačné práce 52A

11-12850

16,08 EUR Šesťnásť euro nula osem centov

UNION poisťovňa a.s.

Obec Kamenín

11.06.2018

Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok

IROP-2018-836/5136-170

157 500,00 EUR jednostopäťdesiatsedemtisíc pätsto Eur

MPaRV SR

Obec Kamenín

06.06.2018

Darovacia zmluva

Darovacia zmluva

nula

Eva Benefiová

Obec Kamenín

31.05.2018

Hromadné úrazové poistenie - 102- krátkodobé - aktivačné práce 52A

11-12839

4,02 EUR Štyri eurá dva centy

UNION poisťovňa a.s.

Obec Kamenín

31.05.2018

Hromadné úrazové poistenie - 102 krátkodobé - aktivačné práce

11-12840

30,15 EUR Tridsaťeuro päťnásťcentov

UNION poisťovňa a.s.

Obec Kamenín

31.05.2018

Zmluva o dotácií na príspevok EU

SKHU/1601/1.1/225

359 316,89 EUR tristopäťdesiatdeväťtisíctristošestnásť EUR a osemdesiatdeväť centov

obec Kamenín

INTERREG

30.05.2018

Zmluva o národnom spolufinancovaní

SKHU/1601/1.1/225

15 377,68 EUR pätnásťtisíctristosedemdesiatsedem EUR a šesťdesiatosem centov

obec Kamenín

MPaRV SR

28.05.2018

Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti

18/17/50J/32/NS/NP PZ VAOTP- 3

23 364,00 EUR dvadsaťtritisíctristošesťdesiatštyri EUR

obec Kamenín

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky

28.05.2018

Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť

18/17/52A/85

300,12 EUR tristo Eur a dvanásť centov

obec Kamenín

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka:

  • 1