Navigácia

Obsah

Združenie rodičov pri ZŠ Sándora Petőfiho s VJM

Pri Základnej škole Sándora Petőfiho s VJM – Kamenín pôsobí Zväz maďarských rodičov na Slovensku. Jeho poslaním je

a) podporovať vzdelávanie a výchovu materinského jazyka,

b) spolupracovať s učiteľmi za účelom kvalitného vzdelávania a odbornej prípravy,

c) prispievať k zabezpečeniu ochrany práv dieťaťa a právnej ochrany učiteľov pri výkone ich povolania,

d) zapojiť sa do riešenia vzdelávacích problémov,

e) v spolupráci s miestnymi a štátnymi správnymi orgánmi poskytovať pomoc pri vybavovaní školy technickými prostriedkami, modernizácii vzdelávania a mimoškolského vzdelávania,

f) rozvíjať vzájomné vzťahy so slovenskými a zahraničnými vzdelávacími inštitúciami,

g) spolupracovať s ostatnými organizáciami pri rozvoji profesionálnych a voľnočasových aktivít,

h) zhromažďovať rodičovské otázky, názory a poznámky, potreby týkajúce sa vzdelávania detí v škole a podieľať sa na ich riešení.

 

      Najvyšším orgánom základnej organizácie združenia je členská schôdza, ktorú tvoria členovia základnej organizácie. Členská schôdza volí členov rodičovskej rady a audítora ročne, zvyčajne v septembri a schvaľuje rozpočet a štatút organizácie. Na čele rodičovskej rady je predseda (v súčasnosti Anetta Kovácsová), s ktorým sú podpredseda a pokladník v priamom kontakte.