Navigácia

Obsah

Základné informácie 

Samosprávný kraj Nitriansky
Okres Nové Zámky
Región Dolné Pohronie
Počet obyvateľov 1452 k 1.1.2022
Rozloha 2805 ha
Prvá písomná zmienka 1183

 

Kamenín

kameninPrví osadníci, ktorí prišli do okolia Kamenína, používali okrem nástrojov zo zvieracích kostí a parožia jeleňov už aj nástroje z kameňa. Zhotovovali si akési šiatre, či chatrče. Neolitický človek už choval domáce zvieratá, obrábal pôdu a lovil ryby Harpúny. Začal pracovať aj s hlinou. Pripravoval si z nej nádoby, ozdobné predmety a pod. V okolí Kamenína sa na mnohých miestach našli nástroje z parožia alebo kostí, hrubšie opracované nástroje z paleolitu, či jemnejšie opracované nástroje z neolitu. viac tu

Oznamujeme Váženým občanom, že vznik, zánik alebo zmeny pre daň z nehnuteľnosti je povinný každý daňovník nahlásiť do 31. januára 2024. Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane, a zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti. Ak sa daňovník stane vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti 1. januára bežného zdaňovacieho obdobia, vzniká daňová povinnosť týmto dňom.

Na vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia, sa neprihliada.

Ak vznikne, alebo zanikne daňová povinnosť k dani za psa v priebehu kalendárneho roka, daňovník je povinný podať priznanie k tejto dani najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku, alebo zániku daňovej povinnosti. Predmetom dane je pes starší ako 6 mesiacov, chovaný fyzickou alebo právnickou osobou.

Poplatková povinnosť za komunálny odpad vzniká dňom, kedy nadobudnete trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v obci. Vznik, zánik a zmenu poplatkovej povinnosti oznámte  do 30 dní.

Úradná tabuľa

15.07.2024 - 30.07.2024

Sadzobník správnych poplatkov

12.07.2024 - 01.08.2024

Oznámenie o uložení zásielky

01.07.2024 - 30.10.2024

Zverejnenie zámeru

01.07.2024 - 30.10.2024

Zverejnenie zámeru

10.01.2024 - 31.12.2030

PHRSR Kamenin 2024-2030

07.04.2022

Értesítés

Értesítés

Segélycsomagok elszállítása.

Detail

05.04.2022

Humanitárna pomoc od obce Šarkan

Humanitárna pomoc od obce Šarkan

Obec Šarkan-starostka obce Beata Farkasová Veľká vďaka občanom obce, ako aj starostke obce. Sárkány község - Beata Farkasová polgármester asszony Köszönet a község lakosainak, valamint a polgármester asszonynak.

Detail

05.04.2022

Priebežné informácie o humanitárnej pomoci 28.3.2022

Priebežné informácie o humanitárnej pomoci 28.3.2022

Obec Malé Kosihy-starosta obce Attila Pszár Veľká vďaka občanom obce, ako aj starostovi obce. Kiskeszi község - Pszár Attila polgármester Köszönet a község lakosainak, valamint a polgármesternek.

Detail

15.03.2022

Dobrovoľná zbierka „Pomoc pre občanov Ukrajiny“

Obec Kamenín vyhlasuje dobrovoľnú zbierku pre občanov Ukrajiny

Detail

14.03.2022

Humanitárna pomoc dorazila

Humanitárna pomoc dorazila

V sobotu okolo obeda naša humanitárna pomoc dorazila na vopred určené miesto. Tu sa vykonalo rozdelenie humanitárej pomoci do mesta Mukačevo a do obcí Malá Dobroň a Znjacevo.

Detail