Navigácia

Obsah

Dobrovoľná zbierka „Pomoc pre občanov Ukrajiny“

Typ: ostatné
Obec Kamenín vyhlasuje dobrovoľnú zbierku pre občanov Ukrajiny

V súlade s ustanovením § 4 ods. 3, písm. b/ a § 11 ods. 4, písm. b/ zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 5 ods.1 písm. e) zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov vyhlasuje obec Kamenín

Dobrovoľnú zbierku „Pomoc pre občanov Ukrajiny“

Usporiadateľ zbierky: 

Obec Kamenín, č. 641, 943 57 Kamenín, IČO: 00 308 960, DIČ: 202 107 4011

Účel zbierky:

Verejnoprospešný účel – finančné prostriedky budú použité na pomoc občanom Ukrajiny, ktorí sú postihnutí vojnou. Získané finančné prostriedky budú poskytnuté na zabezpečenie potravinovej pomoci, ubytovania, zabezpečenie liekov, zdravotníckych pomôcok, ošatenia, všeobecného materiálu nevyhnutného pre zabezpečenie základných životných potrieb. 

Miesto konania zbierky: obec Kamenín a okres Nové Zámky
Obdobie konania zbierky: od 15. 3. 2022 do 31. 12. 2022
Spôsob konania zbierky:

zasielaním finančných prostriedkov na osobitný účet Obce Kamenín č. ú.: 

IBAN: SK40 5600 0000 0038 0345 2012

vedený v Prima banka Slovensko, a.s., pobočka Štúrovo

Osoby zodpovedné za konanie zbierky : 

Jozef Grman – starosta obce Kamenín

Eva Bartiová – poslanec OcZ Kamenín

Tamás Neznánsky – poslanec OcZ Kamenín

František Rajner – poslanec OcZ Kamenín

Andrea Székelyová – poslanec OcZ Kamenín

Mgr. Baltazár Tarr – poslanec OcZ Kamenín

Vyúčtovanie zbierky, použitie, kontrola: 

O rozdelení a použití získaných finančných prostriedkov rozhodne komisia, ktorej členmi bude starosta obce a poslanci obecného zastupiteľstva.
O výsledkoch zbierky a použití zbierkou získaných finančných prostriedkov bude informovať starosta obce po ukončení a vyúčtovaní zbierky na najbližšom rokovaní Obecného zastupiteľstva po ukončení obdobia, na ktoré bola zbierka vyhlásená. 

V prípade, že sa nevyužijú všetky finančné prostriedky získané zbierkou na účel, na ktorý bola zbierka vyhlásená, Obecné zastupiteľstvo v Kameníne svojim uznesením rozhodne o inom verejnoprospešnom účele využitia.

Predpokladané náklady spojené s konaním dobrovoľnej zbierky budú hradené priamo z rozpočtu obce Kamenín.

Kontrolu použitia finančných prostriedkov vykoná hlavnaý kontrolór obce Kamenín. Vyhlásenie dobrovoľnej zbierky schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Kameníne v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uznesením č. 213/2022 dňa 15. marca 2022.


Vytvorené: 15. 3. 2022
Posledná aktualizácia: 15. 3. 2022 15:52
Autor: Správca Webu