Obsah

Všeobecné záväzné nariadenia

2023

VZN obce Kamenín č.01/2023 o určení výšky finančných príspevkov Stiahnuté: 22x | 06.03.2023

2022

Návrh VZN č. 1/2023 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu, vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Kamenín Stiahnuté: 33x | 19.12.2022

2021

Návrh VZN 01-2021 o určení výšky FP na čiast.úhr.nákladov spojených so stravovaním.pdf Stiahnuté: 111x | 31.08.2021

VZN 01-2021 o určení výšky FP na čiast.úhr.nákladov spojených so stravovaním Stiahnuté: 95x | 29.11.2021

2020

Návrh VZN č. 02/2020 Obce Kamenín o správe a prevádzkovaní pohrebiska Stiahnuté: 195x | 06.10.2020

Návrh VZN č. 03/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Kamenín Stiahnuté: 180x | 06.10.2020

VZN č. 01 2020 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi 2020 Stiahnuté: 243x | 19.05.2020

VZN č. 01/2020 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi 2020 Stiahnuté: 268x | 15.06.2020

VZN č. 02 2020 VZN č. 02 2020 Obce Kamenín o správe a prevádzkovaní pohrebiska Stiahnuté: 159x | 29.10.2020

VZN č. 03/2020 VZN č. 03 2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Kamenín Stiahnuté: 144x | 29.10.2020

2019

Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Kamenín č. 2/2019 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu,vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach,ktorých zriaďovateľom je obec Kamenín Stiahnuté: 332x | 10.06.2019

Návrh VZN 4/2019 o poplatkoch za TKO Stiahnuté: 260x | 27.11.2019

Návrh VZN č. 1 / 2019 o vyhlásení záväzných častí územného plánu obce Kamenín – zmeny a doplnky č. 1 Stiahnuté: 364x | 08.05.2019

Návrh VZN č.3/2019 o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve obce Kamenín Stiahnuté: 248x | 27.11.2019

Schválené VZN č.1/2019 o vyhlásení záväzných častí územného plánu obce Kamenín-zmeny a doplnky č.1 Stiahnuté: 332x | 25.05.2019

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2019 o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve obce Kamenín Stiahnuté: 231x | 13.12.2019

Všeobecne záväzné nariadenie obce Kamenín č. 2/2019 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu,vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach,ktorých zriaďovateľom je obec Kamenín Stiahnuté: 299x | 28.06.2019

Všeobecné záväzné nariadenie Obce Kamenín č. 4/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 376x | 13.12.2019

2018

VZN obce Kamenín č. 1/2018 Stiahnuté: 425x | 01.09.2018

2017

Návrh VZN č. 01 2017 o miestach určených na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane pred voľbami do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017 Stiahnuté: 446x | 05.05.2018

Stránka