Obsah

Všeobecné záväzné nariadenia

2018

VZN obce Kamenín č. 1/2018 Stiahnuté: 446x | 01.09.2018

2017

Návrh VZN č. 01 2017 o miestach určených na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane pred voľbami do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017 Stiahnuté: 465x | 05.05.2018

Návrh-Všeobecne záväzné nariadenie obce Kamenín č.2/2017 o zavedení a poskytovaní elektromockých služieb Stiahnuté: 426x | 05.05.2018

2016

Dodatok č.1 ktorým sa mení a dopľňa VZN č.21/2014 zo dňa 06.12.2014 o dani z nehnuteľnosti Stiahnuté: 487x | 05.05.2018

Návrh VZN č.3/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území obce Kamenín Stiahnuté: 461x | 05.05.2018

Všeobecné záväzné nariadenie obce o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Kamenín Stiahnuté: 544x | 05.05.2018

VZN č.2/2016 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Kamenín Prevádzkový poriadok pohrebiska Stiahnuté: 540x | 05.05.2018

2015

1/2015 - VZN č. 1/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach - Trhový poriadok Obce Kamenín Stiahnuté: 505x | 04.05.2018

10/2015 - VZN obce Kamenín č. 10/2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a o zneškodňovaní obsahu žúmp Stiahnuté: 417x | 05.05.2018

10/2015 - VZN obce Kamenín č. 10/2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a o zneškodňovaní obsahu žúmp Stiahnuté: 378x | 05.05.2018

11/2015 - VZN obce o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 429x | 05.05.2018

11/2015 - VZN obce o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 11/2015 -- opravené Stiahnuté: 396x | 05.05.2018

12/2015 - VZN obce Kamenín č. 12/2015 o ochrane pred povodňami, a o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác Stiahnuté: 365x | 05.05.2018

13/2015 - VZN obce kamenín č. 13/2015 o miestach určených na umiestňovanie volebných plagtov počas volebnej kampane pred voľbami do Národnej rady SR v roku 2016 Stiahnuté: 369x | 05.05.2018

2/2015 - VZN č. 2/2015 ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Kamenín č. 4/2011 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach Stiahnuté: 362x | 04.05.2018

3/2015 - VZN č. 3/2015, ktorým sa dopĺňa VZN č.4/2011 Stiahnuté: 397x | 04.05.2018

4/2015 - VZN obce č. 4/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Kamenín Stiahnuté: 382x | 04.05.2018

5/2015 - VZN obce Kamenín č. 5/2015 ktorým sa mení a dopľňa VZN obce Kamenín č. 20/2014 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka školského zariadenia, dieťa materskej školy, zriadených na území obce Kamenín Stiahnuté: 396x | 04.05.2018

6/2015 - VZN obce Kamenín č. 6/2015 ktorým sa ruší VZN č. 23/2014 o chove včiel v intraviláne obce Kamenín Stiahnuté: 369x | 05.05.2018

7/2015 - VZN č. 7/2015 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi Stiahnuté: 350x | 05.05.2018

Stránka