Navigácia

Obsah

Logá

MOaPS – Miestna občianska a preventívna služba

     Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky v zastúpení sprostredkovateľským orgánom Úrad vlády Slovenskej republiky pre program „Program Slovensko 2021 – 2027“ spolufinancovaný Európskym sociálnym fondom plus obci Kamenín doručil a vstúpila do platnosti dňa 21. 02. 2024 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DIU6 s názvom: Miestna občianska a preventívna služba Kamenín 2024,  ITMS kód projektu 401406DIU6. Nenávratný finančný príspevok bol schválený vo výške 166 744,66 €, čo predstavuje 100% financovanie projektu.

     Obec  v rámci projektu „Miestna občianska a preventívna služba“ vytvorí 4 člennú Miestnu občiansku a preventívnu službu na plný úväzok  s pôsobnosťou na katastrálnom území Kamenín. Cieľovou skupinou sú príslušníci a obyvatelia marginalizovanej rómskej komunity. Úlohou členov MOaPS je aktívnou účasťou, preventívnym pôsobením, vzdelávacou činnosťou, asertívnym zasahovaním, vlastným príkladom a osobnou aktívnou účasťou ovplyvňovať komunitu v daných lokalitách k zlepšovaniu svojho vlastného života, k dodržiavaniu verejného poriadku, nepoškodzovaniu a ochrane svojho majetku i majetku druhých, ochrane životného prostredia, predchádzaniu páchania sociálno-patologických javov.

     Členovia MOaPS vybavení potrebnými pracovnými pomôckami (preukaz, rovnošata, baterka, telefón, a i.) budú predchádzať vzniku protispoločenského správania v marginalizovanej rómskej komunite upozorňovaním príslušníkov MRK na negatívne dôsledky takejto činnosti, budú tiež monitorovať miesta, kde je predpoklad združovania sa osôb so sklonom k deviantnému správaniu a kriminalite, budú dbať na ochranu životného prostredia a v prípade potreby budú kontaktovať starostu obce a príslušníkov Policajného zboru SR. Riadiacim pracovníkom príslušníkov MOaPS je starosta obce alebo ním poverená osoba.

Náplň práce Miestnej občianskej a preventívnej služby  (MOaPS) Kamenín 2024 je:

Ochrana života, zdravia a majetku prostredníctvom informačno-preventívnych aktivít

Ochrana detí a mládeže pred negatívnymi javmi

Ochrana verejného poriadku a bezpečnosti osôb

Podpora senzibilizácie verejnosti v oblasti zbližovania komunít a budovania dobrých susedských vzťahov

Ochrana životného prostredia a zlepšovania kvality života v obci

Vzdelávanie členov MOaPS

 

Názov projektu: Miestna občianska a preventívna služba Kamenín 2024

Trvanie projektu: 03/2024 – 08/2026

Nenávratný finančný príspevok: 166 744,66 €

Riadiaci orgán: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

V zastúpení sprostredkovateľským orgánom: Úrad vlády Slovenskej republiky

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu +.

Financované Európskou Úniou

www.romovia.vlada.gov.sk   www.kamenin.sk

 

„MOaPS Kamenín 2024“

Hlavným cieľom využitia Miestnej občianskej a preventívnej služby Kamenín je posilnenie miestneho aktivizmu, podpora komunitného rozvoja, zníženie páchania protispoločenských činností, udržiavanie verejného poriadku a štandardnej kvality životného prostredia v lokalitách, kde sa najviac sústreďujú a bývajú obyvatelia MRK, ale aj celej obce Kamenín.

Typ projektu: Dopytovo orientovaný       Výška NFP: 166 744,66 Eur