Navigácia

Obsah

KOMUNITNÉ CENTRUM KAMENÍN

 

Z dôvodu prítomnosti marginalizovanej rómskej komunity v obci Kamenín vznikla potreba realizovať projekt s názvom Komunitné centrum Kamenín.. Obec Kamenín dňa 23.7.2019 podala na základe Výzvy OPLZ-PO6-SC613-2017-2 - Výstavba nových KC v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít ,modernizácia a rekonštrukcia KC v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít, prestavba objektov za účelom zriadenia a fungovania KC, Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. Dňa 18. 12. 2019 podpísal Jozef Grman, starosta obce Kamenín Zmluvu o poskytnutí NFP č. ZM_SEP-IMRK2-2019-003141. V súčasnosti prebieha proces verejného obstarávania na realizáciu stavebných prác. Projekt svojim investičným zámerom, prestavba objektu za účelom zriadenia a fungovania Komunitného centra nadväzuje na OP ĽZ Prioritnú os 6. Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít. Projekt je v súlade s Investičnou prioritou 6.1 Poskytovanie podpory fyzickej, ekonomickej a sociálnej regenerácie zanedbaných komunít v mestských a vidieckych oblastiach, a plní špecifický cieľ 6.1.3 Zlepšiť prístup ľudí z MRK k sociálnej infraštruktúre. Obec Kamenín má podľa Atlasu rómskych komunít (r. 2013 ) 1533 obyvateľov, pričom k MRK prislúcha 8,5% obyvateľstva, čo tvorí 130 obyvateľov. Ciele projektu: zhotoviť Komunitné centrum a v súlade so Zákonom č. 448/2008 Z. z. (ďalej len "zákon"), poskytovať fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. h) zákona:1. základné sociálne poradenstvo,2. pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,3. pomoc pri príprave na školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa do a zo školského zariadenia. V Komunitnom centre bude následne vykonávané preventívne aktivity, ktoré vychádzajú z potrieb a záujmov miestnej marginalizovanej rómskej komunity,bude zabezpečovaná záujmová činnosť pre fyzické osoby v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. h) príslušného zákona. V Komunitnom centre bude vykonávaná komunitná práca a komunitná rehabilitácia. Sociálna služba v Komunitnom centre bude poskytovaná ambulantnou sociálnou službou a terénnou formou sociálnej služby prostredníctvom terénneho programu. Hlavným cieľom projektu je integrácia marginalizovaných rómskych komunít a zmierňovanie sociálnej segregácie obyvateľov marginalizovanej rómskej komunity v obci Kamenín prostredníctvom poskytovanej sociálnej služby v Komunitnom centre. Špecifickým cieľom je dodržiavanie pravidiel občianskeho spolunažívania, eliminácia záškoláctva a prevencia sociálno-patologických javov. Snahou obce je komplexný prístup k riešeniu nevyhovujúcej a kritickej situácie miestnej rómskej komunity.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Typ projektu: dopytovo-orientovaný

Trvanie projektu:  január 2020 - september 2022

Celková výška oprávnených výdavkov: 146.145,99€

Výška NFP:  138.838,69€

Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov obce: 7.307,30€

 

www.ludskezdroje.gov.sk                            www.minv.sk

 

Logo