Navigácia

Obsah

Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Kamenín

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

Nenávratným finančným príspevkom 170 013,37 EUR

Cieľom projektu „Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Kamenín“ je zabezpečenie spojenia segregovaného osídlenia s infraštruktúrou obce vedúcou k inštitúciám: materská škola, základná škola, obecný úrad, kultúrny dom, autobusová a vlaková stanica, kostol, futbalové ihrisko, zdravotné stredisko a pošta.

Obec Kamenín v rámci projektu zrekonštruuje 793,52 m a vybuduje 213,50 m infraštruktúry.

Obec Kamenín sa snaží vytvárať pre obyvateľov obce dostatočný komfort pre život v obci. Tento prístup je viditeľný aj v strategickom dokumente Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Kamenín, kde je definovaná strategická vízia obce zlepšenie kvality miestnych komunikácií a chodníkov. Nakoľko je projekt plne v súlade s PHSR obce, obci Kamenín rekonštrukciou komunikácie a dobudovaním novej časti komunikácie prispeje k zlepšeniu kvality života obyvateľov obce. 

Realizácia projektu je v súlade s Plánom hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Kamenín, tiež v súlade s Programom rozvoja NSK na obdobie 2016 - 2022, konkrétne: prioritná oblasť Doprava a technická infraštruktúra, strategický cieľ IV: Komplexná technická infraštruktúra, so špecifickým cieľom IV:I Skvalitnenie regionálnu dopravnú infraštruktúru. Tiež je v súlade s Národnou stratégiou regionálneho rozvoja SR na roky 2014 - 2020,

Operačným programom Ľudské zdroje, ktorý si kladie za cieľ oblasť technickú vybavenosť v obciach s prítomnosťou MRK. Vybudovaním novej komunikácie  a rekonštrukciou existujúcej komunikácie sa vytvorí pomyslený okruh, napojí sa nová komunikácia a rekonštruovaná komunikácia na existujúce komunikácie v obci a tým sa  zlepší prístup obyvateľov z MRK a príde  k lepšej dostupnosti k  inštitúciám a službám v obci. 

V obci Kamenín ide o MRK obyvateľstvo koncentrované v obci a na okraji obce. Máme za to, že sprístupnením a skvalitnením sa zlepší život obyvateľom z MRK v obci. Vytvoria sa predpoklady na zvýšenie dostupnosti vzdelávacích inštitúcií, zdravotného zariadenia, obecného úradu, kultúrneho domu, pošty, dostupnosť autobusovej a vlakovej zastávky (pri dochádzke za prácou, do škôl a väčších ambulantných zariadení). 

Súčasná nedostatočne vybudovaná sieť komunikácií a ich prepojenosť, ktorá je momentálne v obci sa nepriaznivo odzrkadľuje  pri návštevnosti materskej či základnej školy, ale i  ambulancie obecného doktora. Obec očakáva, že rekonštrukciou a dobudovaním miestnych komunikácii, sa uľahčia a spríjemnia podmienky dochádzania do jednotlivých inštitúcií. Tiež dôjde k spojeniu a osvojovaniu si  záujmu o dianie v obci, s možnosťou prísť na obecný úrad vybaviť si potrebné administratívne náležitosti, a tým zaradenie obyvateľov z MRK do spoločenského života v obci.

 

 Názov projektu: Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií 

v obci Kamenín 

Hlavný cieľ projektu: Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným 

podmienkam bývania 

Trvanie projektu: 18 mesiacov 

Nenávratný finančný príspevok: 170 013,37 EUR 

Typ projektu: Dopytovo- orientovaný projekt 

Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo vnútra SR 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu 

a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje 

 

 

Plagát Výstavba a rekonštrukcia MK v obci Kamenín Typ: PDF dokument, Velkosť: 309.73 kB