Navigácia

Obsah

Logo EULogo investícieLogo MK

Názov projektu:                      Modernizácia DK Kamenín

Kód projektu v ITMS2014+:      302071BSD2

Miesto realizácie projektu:     SR, Nitriansky Kraj, okres Nové Zámky, obec Kamenín

Kód výzvy:                                IROP-PO7-SC77-2021-75

Operačný program:                 Integrovaný regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom:    Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR)

Prioritná os:                             7. REACT-EÚ

Špecifický cieľ:                        7.7. – Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií

Trvanie projektu:                                            5.2023 – 12.2023

Celková výška oprávnených výdavkov:        180 269,29 Eur

Výška NFP:                                                       171 255,83 Eur

Vlastné zdroje :                                                   9 013,46 Eur

 

Zverejnenie zmluvy o NFP Medzi obcou Kamenín a Ministerstvom kultúry SR č. MK-13/2023/SOIROPP03-302071BSD2 zo dňa 18.07.2023 a jej dodatku zo dňa 30.10.2023.

www.kamenin.sk/obecny-urad/zverejnovanie/zmluvy-faktury-objednavky/zmluvy.html

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore Európskeho fondu regionálneho rozvoja  spolupráci Ministerstva regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej Republiky a Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Stručný popis projektu

Kultúrny a spoločenský život v obci.

V päťdesiatich rokoch už fungovala obec plnohodnotne, v obci bol vybudovaný obecný úrad, obchod, základná škola s VJM a do konca šesťdesiatich rokov chodil po obci obecný hlásnik.
V osemdesiatich rokoch začali stavať nový Obecný úrad a v roku 1989 bola budova dokončená. Obecný úrad začal na novom mieste fungovať začiatkom deväťdesiatich rokoch.
V budove je  nielen Obecný úrad, ale aj sobášna sieň, kultúrny dom, kinosála spojená s javiskom, veľká priestranná chodba a kuchyňa. Obec organizuje rôzne podujatia počas celého roka a využíva všetky miestnosti pri spoločenských akciách.

Spoločenský, kultúrny  a športový život v obci zabezpečujú spoločenské organizácie v spolupráci s obcou a miestnou školou a škôlkou. 

A.)        KAMENÍNSKE KULTÚRNE A TURISTICKÉ OBČIANSKE ZDRUŽENIE „LIMONIUM GMELINII“

LIMONIUM GMELINII Kamenínske kultúrne a turistické občianske združenie vzniklo v decembri roku 2002. OZ zaniklo v roku 2019, jeho cieľom bolo: 

-  ochrana a obnova (rekonštrukcia) kultúrnych a historických pamiatok, stavba pamiatok,

-  uchovávanie a rozvoj kultúrnych, historických, literárneho a ľudového umenia,

-  rozvoj vidieckeho turizmu a iné zvyky obce

 B.)       OBČIANSKE ZDRUŽENIE „DOM ĽUDOVÝCH TRADÍCIÍ“ – „TAJHÁZ“

Zberom tradičných predmetov  a miestnych historických pamiatok, ktoré vďaka pani Márie Csuka sa začalo v roku 2016 kedy tieto predmety boli umiestnené v Dome ľudových tradícií. Vďaka aj občanom obce, ktorí prispeli svojimi historickými predmetmi do zbierky, ktorá oživuje zvyky, a tradície  minulosti. Snáď jedinečnosťou obce sú dávne kroje, ktoré sú prezentované na fugurínach a môžeme tam vidieť oblečenie od mladých dievčat až po oblečenie najstarších. Návštevníci si môžu pozrieť výstavu a zároveň sa zúčastniť rôznych programov. Podľa záujmu sa môžu zúčastniť remeselných prác, pohybových hier či tancov.

 C.)        CSEMADOK ZÁKLADNÁ ORGANIZÁCIA KAMENÍN

Základná organizácia Csemadok v obci sa aktívne podiela na dianí v obci, je nápomocná pri organizovaní rôzných podujatí.

 D.)       KLUB DÔCHODCOV „JÁZMIN“

Klub dôchodcov Jázmin v Kameníne má 110 členov, ale je naďalej otvorený pre všetkých ľudí v dôchodkovom veku v našej obci. Veď základným cieľom a zmyslom Klubu je od svojho vzniku, aby v dnešnej dobe, keď sa z medziľuďských vzťahov  vytrácajú duševné hodnoty a vytláča ich na pokraj života hon za materiálnymi statkami, aby si znovu našli cestu k sebe ľudia, aby si našli čas vypočuť jeden druhého, aby sa znovu otvorili srdcia ľudí a naplnili sa s úctou a láskou k blížnemu. Vďaka ich pozitívnemu prístupu k činnosti dôchodcov klub môže zabezpečiť pre svojich členov pravidelné stretnuti, ako aj zorganizovanie rôznych kultúrnych programov.Klub sa zapája aj do kultúrneho a spoločenského života obce.

 E.)        OBČIANSKE ZDRUŽENIE VINÁROV A VINOHRADNÍKOV „ÖRDÖNGŐS“

Obec bola v minulosti významným pestovateľom viniča. Viničná oblasť „ISZOMFALVA“ s tradičnými pivnicami patrí do koloritu obce, preto aj dnešní pokračovatelia sú združení v spolku „Ördöngős“. Postupne sa obnovujú zastaralé vinice, čo prináša dobré výsledky vo forme ocenení na súťažiach vín či už doma alebo v zahraničí.  

 F.)        FOLKLÓRNY SÚBOR „VASVIRÁG“ 

Kamenín je tzv. strediskom dedín, ktorých kroj, „krátke sukne“ sa odlišuje od ostatných. Oblasť je veľmi bohatá na tradície. Krojom je krátka sukňa a červené čižmy, ktoré dá sa povedať sú jedinečné. Medzi Kamenným Mostom a Kamenínom sa nachádza chránená oblasť, kde v prírodných podmienkach kvitne limonka, ľudovo vasvirág.

Folklórny súbor bol pomenovaný po tomto kvete. Súbor vznikol v roku 2001, zakladateľkou bola Anna Ilona Baranyai, podľa ktorej tieto úžasné ľudové hodnoty vieme len tak udržať, keď ich odovzdáme mládeži. Folklórny súbor Vasvirág v roku 2014 zanikol s dobrovoľným  rozpustením.

 G.)        ZDRUŽENIE RODIČOV PRI MŠ KAMENÍN

ZR pri MŠ spolupracuje s obcou a rodičmi detí, ktorí navštevujú Materskú školu v obci. Tak ako aj v minulosti i teraz vďaka obci a sponzorom toto združenie môže plniť svoje úlohy.

 H.)       ZDRUŽENIE RODIČOV PRI ZŠ SÁNDORA PETÖFIHO S VYUČOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKÝM

Pri Základnej škole Sándora Petőfiho s VJM – Kamenín pôsobí Zväz maďarských rodičov na Slovensku. Jeho poslaním je:

a)  podporovať vzdelávanie a výchovu materinského jazyka,

b)  spolupracovať s učiteľmi za účelom kvalitného vzdelávania a odbornej prípravy,

c)  prispievať k zabezpečeniu ochrany práv dieťaťa a právnej ochrany učiteľov pri výkone ich povolania,

d)  zapojiť sa do riešenia vzdelávacích problémov,

e)  v spolupráci s miestnymi a štátnymi správnymi orgánmi poskytovať pomoc pri vybavovaní školy technickými prostriedkami, modernizácii vzdelávania a mimoškolského vzdelávania,

f)   rozvíjať vzájomné vzťahy so slovenskými a zahraničnými vzdelávacími inštitúciami,

g)  spolupracovať s ostatnými organizáciami pri rozvoji profesionálnych a voľnočasových aktivít,

h)  zhromažďovať rodičovské otázky, názory a poznámky, potreby týkajúce sa vzdelávania detí v škole a podieľať sa na ich riešení.

 I.)        KLUB ŠPORTOVÝCH RYBÁROV „VYDRA“ - OBČIANSKE ZDRUŽENIE

Občianske združenie Klub športových rybárov vzniklo v roku 2012.

Hlavné ciele občianskeho združenia je usporiadanie rybárskych pretekov pre rybárov a mládež z obce Kamenín a z okolia. Na týchto podujatiach sa už každý rok tradične zúčastňuje viac ako päťsto rybárov a návštevníkov zo Slovenska a  zo zahraničia. Na pretekoch sa zúčastňujú aj deti do 15 rokov, ktorí sú vyhodnotení  aj s vecnými cenami.

Zvlášť sú hodnotení tzv. športoví pretekári, aby mali možnosť na víťazstvo aj ostatní rybári, ktorí rybárčia len zo zábavy.

Hlavnými sponzormi týchto podujatí sú každý rok NSK Nitra a Obec Kamenín.

 J.)        SPORT CLUB

Názov futbalového družstva sa niekoľkokrát zmenil. V počiatku sa volalo len športová jednotka, potom postupne Sokol, Družstevník, a potom Kamenínsky športový klub Kéméndi Sport Club, ktorý od roku 2018 nemá členov a v obec nie je zastúpená vo futbalových súťažiach.

      Na základe Vyššie uvedených skutočností je vidieť, že obec a jej obyvatelia žijú bohatým spoločensko-kultúrnym životom. Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že kultúrny a spoločenský život sa bude orientovať na organizovanie kultúrnych a  športových aktivít v obci a zapájať všetky vekové kategórie do akcií organizovaných občianskymi združeniami, športovým klubom v spolupráci s obcou ale i samotnými organizáciami.

Predkladaný projekt  v súvislosti s pandémiou COVID-19” rieši rekonštrukciu a nákup vybavenia  Kultúrneho domu v obci Kamenín za účelom:

1. Zvýšenia kvality poskytovaných služieb v kultúrnej inštitúcii.

2. Zlepšenia úrovne hygienických štandardov kultúrnej inštitúcie.

V rámci projektu sa zrealizujú  rekonštrukčné úpravy priestorov kultúrneho domu, čím sa zvýšia hygienické štandardy a vybavenosť  Kultúrneho domu. Obstará sa moderné technologické vybavenie ako osvetľovacia a projekčná  technika. Zároveň sa prostredníctvom projektu obstarajú zariadenia a vybavenie na prevenciu šírenia vírusu COVID-19 a na zvýšenie hygienických štandardov Kultúrneho domu. Projektom sa naplní  špecifický cieľ projektu a merateľný ukazovateľ Počet podporených kultúrnych objektov v počte 1ks.  Projekt sa začne realizovať v apríli 2022 a jeho trvanie je naplánované na dobu 6 mesiacov do konca septembra 2022.  Obec Hronovce  týmto projektom nasleduje moderné a vyspelé krajiny Európskej únie v plnení cieľov Stratégie EÚ pre podporu proti šíreniu COVID-19.

7.1 Popis východiskovej situácie

Kamenín dnes patrí do mikroregionu obcí Bíňa, Bruty, Kamenný Most, Pavlová a Sikenička. Odtiaľto sem dochádzajú deti do školy, ale aj do zdravotného strediska s viacerými lekármi a lekárňou. Predtým bol Kamenín centrom mikroregionu  najmä kvôli mlynom a dodnes tu stojí tzv. Sindár mlyn, bývalý Rozemblumský mlyn, židovský mlyn tvorí štvorosová jednopodlažná budova s vežou strojovne a bývalý parný mlyn, dvojosová dvojpodlažná budova. Obec má jeden z najkrajších a najväčších kultúrnych domov na dolnom Hrone, známu čárdu Biely agát, dom ľudových tradícií so súkromnou bohatou zbierkou, zdravotné stredisko s viacerými špecializovanými lekármi a vlastnú lekáreň, trvalo sa venuje skvalitňovaniu života svojich obyvateľov. Uchováva tradície a za tým účelom pôsobí v obci folklórna skupina dospelých, mládežnícka, ale aj detská folklórna skupina, záujmové krúžky výchovy k ľudovým tradíciám.

Zástupcovia obce si uvedomujú, že najmä mladé rodiny uprednostňujú na usadenie sa tie obce, kde je dobrá a kompletná občianska infraštruktúra, dostatočná ponuka sociálnych služieb, ale aj široké možnosti na spoločenské, kultúrne a športové vyžitie. Pre zabezpečenie týchto a ďalších potrieb obyvateľov obce sú jednoznačne potrebné aj vhodné a dobre vybavené inštitúcie a priestory – kultúrny dom, škola a materská škola, knižnica a pod.

To nasvedčuje tomu, že sa obec zaujíma o zachovanie a rozvoj kultúrneho života. Technický stav týchto inštitúcii však na to neposkytuje vhodné podmienky, čo je v súčasnosti umocnené zložitou pandemickou situáciou ovplyvnenou koronavírusom. Rekonštrukcia a oprava všetkých inštitúcií je finančne náročná a preto sa obec zamerala na najdôležitejšiu a najfrekventovanejšiu z nich teda kultúrneho domu

O kultúru je medzi ľuďmi stále záujem a hrá v ich životoch dôležitú rolu. Pandémia nemôže ostať ako neprekonateľná zábrana tomu aby sa mohli aj naďalej ľudia stretať pri takýchto kultúrnych podujatiach. Obec by rada pokračovala v rozširovaní takýchto aktivít  avšak budova kultúrneho domu potrebuje moderné technické vybavenie. Okrem toho aktuálne podmienky v terajších priestoroch nie sú vyhovujúce z viacerých hľadísk.  Budova absolútne nespĺňa ani základné hygienické požiadavky a už vôbec nie pre pandemické obdobia COVID-19.  Ozvučenie a osvetlenie, ktoré sa používa aktuálne je v kultúrnom dome už veľmi dlhú dobu a na jeho opravu a údržbu sú vynaložené opakované naviac náklady. Je potrebné a nevyhnutné nakúpiť novú techniku a zariadenia na ozvučenie a osvetlenie. V posledných rokoch sa aj  Slovensko rovnako ako celý svet pasovalo s globálnou pandémiou v súvislosti so šírením nebezpečného vírusu COVID-19. Ako väčšina vírusov sa aj tento šíril pri bezprostrednom kontakte  ľudí a preto bolo viac ako obyčajne potrebné dodržiavať prísne hygienické protipandemické opatrenia, ako sú najmä. • nosenie rúšok • dodržiavanie odstupu min 2m   pri osobnom kontakte a zhromaždeniach • zvýšenie hygieny – umývanie si rúk dezinfekčnými prostriedkami • čistenie  priestorov a povrchov ( najmä kľučky, vypínače a pod.) • pravidelné testovanie pre zachytenie vírusu a zabránenie jeho šíreniu. Kultúra, resp. umenie, je v dôsledku pandemických opatrení jedným z najviac zasiahnutých odvetví služieb, pričom negatívne dôsledky krízy sa v tomto odvetví prejavili nielen počas krízy, ale aj v období uvoľňovania administratívnych opatrení. Zástupcovia obce si uvedomujú, že obec nie je pripravená na takúto náročnú pandemickú situáciu, ktorá dokázala obmedziť bežný život obyvateľov v plnej miere a preto sa rozhodli predložiť tento projekt, aby tak zmiernili negatívne dopady COVID-19 krízy a podporili adaptáciu kultúrneho priemyslu v obci.

Predkladaný projekt rieši viacero identifikovaných problémov, z ktorých hlavné sú:

Ekonomické • vysoké finančné náklady na prenájom technicky v prípade podujatí • zvýšené opakované naviac náklady vynaložené na opravu techniky na ozvučenie a osvetlenie • zvýšené náklady na energie pri používaní terajšej zastaralej techniky.

Technické •  chýbajúce ozvučenie a osvetlenie v interiéri kultúrneho domu. Sociálno – zdravotné • nevyhovujúce hygienické podmienky v spoločných priestoroch ako aj v hygienických miestnostiach • nepripravenosť budovy na pandemické situácie – chýbajúce dezinfekčné bezkontaktné  prostriedky  • chýbajúce zabezpečenie dezinfekcie vzduchu v uzavretých miestnostiach. Cieľom realizácie projektu je lepšie pripraviť kultúrny dom v obci na prípady podobné pandémii COVID-19  tzn. pripraviť ho na poskytovanie služieb v novom prostredí, v dôsledku podpory znížiť vysoké prevádzkové náklady súvisiace so zastaraným technologickým vybavením a zabezpečiť vhodné technologické a hygienické podmienky pre jeho návštevníkov v obdobiach, kedy nás môžu zastihnúť ďalšie vlny pandémie, ale aj v čase uvoľňovania pandemických opatrení. 

Súlad projektu s horizontálnym princípom nediskriminácia: • Predkladaný projekt je v súlade s horizontálnymi princípmi udržateľný rozvoj, podpora rovnosti mužov a žien a nediskriminácia, ktoré sú definované v Partnerskej dohode SR na roky 2014 – 2020, čl. 7 a 8 všeobecného nariadenia a v Príručke pre žiadateľa v kapitole 5. Nediskriminácia, resp. prístupnosť má byť zabezpečená v súlade s Dohovorom OSN podľa č. 9 a 19 o právach osôb so zdravotným postihnutím, vyhláškou MŽP SR č. 532/2002 Z. z. a zákonom č. 50/1976Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku.

Cieľové skupiny

Projekt plánuje žiadateľ realizovať pre rozvoj kultúrnej infraštruktúry v celom regióne, organizuje okrem iného regionálne kultúrne podujatia aj pre občanov okolitých obcí, návštevníkov regiónu a taktiež občanov sociálne odlúčených v snahe zabezpečiť kultúru pre všetkých podľa zásad rovnosti. Cieľovou skupinou sú teda obyvatelia obce, všetkých vekových skupín,  národností, náboženského vierovyznania, zdravotného stavu a pohlavia. Obyvatelia Nitrianskeho  samosprávneho kraja  všetkých vekových skupín,  národností, náboženského vierovyznania, zdravotného stavu a pohlavia. Počas formovania predmetu projektu žiadateľ identifikoval nasledovné problémy týkajúce sa cieľových skupín projektu: • nedostatočné možnosti a priestory pre rozvoj kultúrneho a spoločenského života • nízka technická úroveň existujúcich  priestorov pre kvalitnú realizáciu kultúrnych podujatí v interiéri a exteriéri • nedostatočné hygienické podmienky pre realizáciu podujatí pre väčšie spoločenstvá a skupiny ľudí • nevyhovujúce vybavenie budov a priestorov z hľadiska požiadaviek na dodržiavanie pandemických opatrení.