Navigácia

Obsah

 

Logo

 

MOPS – Miestna občianska poriadková služba

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje doručil Obci Kamenín dňa 24.06.2019 Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo zmluvy: ZM_SEP-IMRK3-2019-002632 pre projekt s názvom „Občianska poriadková služba Kamenín“ (MOPS), ITMS kód projektu 312051S492. Nenávratný finančný príspevok bol schválený vo výške 92 297,21 €, pričom celkové náklady na projekt sú schválené vo výške 97 154,96 €

Obec Kamenín v rámci projektu „Občianska poriadková služba Kamenín“ (MOPS) vytvorí 4 člennú Miestnu občiansku poriadkovú službu na plný úväzok  s pôsobnosťou na území obce Kamenín. Cieľovou skupinou sú príslušníci a obyvatelia marginalizovaných rómskej komunity. Úlohou členov MOPS bude aktívnou účasťou, asertívnym zasahovaním, vyjednávaním, vlastným príkladom a osobnou aktívnou účasťou ovplyvňovať komunitu v daných lokalitách k zlepšovaniu svojho vlastného života, k dodržiavaniu verejného poriadku, nepoškodzovaniu a ochrane svojho majetku i majetku druhých. Členovia OPS:

Členovia MOPS vybavení potrebnými pracovnými pomôckami (rovnošata, baterka, telefón, a i.) budú predchádzať vzniku deviantného správania v rómskej komunite upozorňovaním príslušníkov MRK na negatívne dôsledky takejto činnosti, budú tiež monitorovať miesta, kde je predpoklad združovania sa osôb so sklonom k deviantnému správaniu a kriminalite a v prípade potreby budú kontaktovať a budú nápomocní Policajnému zboru SR.

Náplň práce občianskej poriadkovej služby (MOPS) v obci Kamenín

Ochrana verejného poriadku

Ochrana detí a mládeže pred negatívnymi javmi

Ochrana životného prostredia

Ochrana plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky

 

Názov projektu: Občianska poriadková služba Kamenín

Hlavný cieľ projektu:

Riešenie bezpečnosti a poriadku priamo v obci a zvýšenie finančnej gramotnosti, zamestnateľnosti a zamestnanosti marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov.

Trvanie projektu: 07/2019 – 06/2021

Nenávratný finančný príspevok: 92 297,21 €

Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo vnútra SR

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.ludskezdroje.gov.sk      www.esf.gov.sk       www.minv.sk    www.kamenin.sk

 

„OBČIANSKA PORIADKOVÁ SLUŽBA KAMENÍN“

Prioritná os: 5 Integrácia marginalizovaných rómských komunít

Špecifický cieľ: 5.1.2 Zvýšiť finančnú gramotnosť , zamestnanosť a zamestnanosť marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov

Trvanie projektu: 07/2019 – 06/2021

 

Typ projektu: Dopytovo orientovaný       Výška NFP: 92 297,21 Eur,         Vlastné zdroje: 4 857,75 Eur

www.employment.gov.sk                           www.esf.gov.sk                               www.minv.gov.sk

Logo