Navigácia

Obsah

Logo INTERREG SK-HU

Hlavným cieľom projektu je zmapovanie možností ďalšieho rozvoja ekoturizmu v obciach Kamenín a Héreg, predstavenie výsledkov tejto spolupráce a rozšírenie kooperácie o ďalšie oblasti. Kamenín a Héreg pestujú dlhoročné dobré vzťahy, ktoré si vytvorili práve vďaka cezhraničnej spolupráce v predchádzajúcom projekte. V rámci projektu realizovaného v období 2018-2019 sa vybudovala základná infraštruktúra ekoturizmu v oboch obciach, ktorú partneri prevádzkujú s dobrými výsledkami a trvalo udržateľným spôsobom. Samosprávy obcí v rámci aktuálneho projektu zrekapitulujú svoje doterajšie skúsenosti a vytýčia si ciele v oblasti ďalšieho rozvoja ekoturizmu a cezhraničnej spolupráce. V jednotlivých fázach projektu obce predstavia svoju dobrú prax a výsledky, ktoré dosiahli vďaka vybudovaným atrakciám a
podujatiam v oblasti ekoturizmu a s pomocou odborníkov hľadajú ďalší spoločný smer rozvoja spomínanej sféry. Krátkodobým cieľom projektu je oživenie kontaktov medzi Kamenínom a Héregom v segmente ekoturizmu pomocou výmeny skúseností a rozšírenie spolupráce medzi obcami a ich občanmi. Dlhodobý dosah projektu bude badateľný v niekoľkých špecifických oblastiach: zdieľaním dobrej praxe a vypracovaním strategického plánu partneri pozdvihnú svoju kooperáciu na vyššiu úroveň. Dosiahnu sa tým špecifické ciele aktuálneho projektu: okrem výmeny skúseností samospráv sa spolupráca rozšíri na ďalšie skupiny obyvateľov.
Ako výsledný produkt projektu partneri predstavia strategický plán spolupráce týkajúci sa ekoturizmu, občianskych združení, miestnych výrobcov a remeselníkov za účelom ešte užšej spolupráce v nasledujúcich dvoch rokoch.

 

Názov programu: Interreg SKHU Fond malých projektov pre západný región
Názov malého projektu: Predstavenie ďalších možností rozvoja ekoturizmu v obciach Kamenín a Héreg
Krátky názov: Ekoturizmus – ako ďalej?
Registračné číslo: SKHU/WETA/2201/4.1/002
Vedúci partner: obec Kamenín
Cezhraničný partner: Samospráva obce Héreg
Prioritná os: PT4 / Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej
oblasti
Celková výška podpory: 47 162,12 EUR

Celkový rozpočet obce Kamenín 28 258,24 Eur
z toho vlastné zdroje 4 238,75 Eur

Začiatok realizácie: 01/06/2022

Ukončenie realizácie: 30/09/2022

Jeden týždeň pred uskutočnením podujatia denne do obeda a pred obedom bolo vyhlásené v programe "Forrás rádió" toto podujatie.

 

Forrás rádióban a rendezvény megvalósítása előtt egy héttel a naponta, a délelőtti és a délutáni programajánlóban is be mondták.

 

https://forrasradio.hu/station/forrasradio/

Körzeti Televízió, Esztergom (KTV)

K

 

 

Az Interreg Kisprojekt Alap pályázatához egy másik szlovákiai településsel, Kéménddel közösen nyújtottak be pályázatot.

 

https://www.kemma.hu/helyi-kozelet/2022/10/bemutatkozik-hereg-az-aktiv-kistelepules-ahol-a-110-eves-mozdonyfecskendo-se-pihen

Akčný plán INTERREG SK-HU Kamenín/Héreg

 

Nadväzujúc na dlhoročnú vynikajúco fungujúcu spoluprácu medzi obcami Kamenín a Héreg sme sa rozhodli pre prehĺbenie spolupráce aj na úrovni našich remeselníkov, malých podnikateľov a nositeľov našich tradícií.

Spoločným úsilím, ale hlavne za pomoci programu Interreg SK-HU, sme na stretnutiach mali možnosť pozorovať a bližšie nahliadnuť do potrieb týchto záujmových skupín na základe čoho sa nám podarilo vytvoriť tento akčný plán pre pomoc rozvoja agroturizmu v našich regiónoch.

Perfektné geografické položenie oboch obcí z hľadiska agroturizmu zvyšuje kvalitu ponúknutých služieb čo pre nás znamená náskok pred konkurenciou. V obci Kamenín sa nám podarilo z predchádzajúceho Interregového projektu vybudovať základnú infraštruktúru pre prírodnú rezerváciu Kamenínske Slaniská (Kéméndi sósok), kde sa pasie stádo približne 130 kusov sivého stepného dobytka. V pomerne krátkej dobe sa tento druh dobytka stal aj symbolom obce, keďže sa jedná o raritu v širokom okolí. Rokmi propagácie sa nám podarilo dostať na úroveň keď nás vyhľadávajú zo vzdialených obcí, miest zo Slovenska tak ako aj z Maďarska.

Podobne obec Héreg na Maďarskej strane sa nachádza v srdci národného parku Gerecse, ktoré svojím úžasnými prírodnými javmi predstavuje magnet pre turistov zo širokého okolia. Taktiež sa im podarilo vybudovať základnú infraštruktúru pre agroturizmus pomocou predchádzajúcej spolupráce s obcou Kamenín z projektu Interreg SK-HU, ktoré zahŕňa aj ubytovanie a miestne trhovisko. Trhovisko ponúka návštevníkom autentické prostredie, kde si miestny malý dodávatelia môžu speňažiť svoje kvalitné výrobky.

Doteraz chýbala riadená komunikácia tak ako medzi miestnymi remeselníkmi, malými podnikateľmi miestnou samosprávou, tak aj medzi samotnými výrobcami a remeselníkmi navzájom. Pomocou tohto Interregového projektu sa nám podarilo vytvoriť komunikačný kanál týchto skupín, na základe ktorého sa budú môcť lepšie zosúladiť pri zvyšovaní produkcie a predaja svojich výrobkov a služieb. Pri aplikácii projektu sa nám osvedčili online, ale aj offline stretnutia, kde sa výrobcovia a podnikatelia mohli stretnúť a osobne prebrať plány do budúcna. Preto budeme pokračovať v organizácií týchto stretnutí raz ročne, kde vieme vyhodnotiť výsledky plánovaných aktivít pre daný rok.

Plánované aktivity na rok 2022:

  • Vianočné trhy v obci Héreg (propagácia lokálnych výrobcov, organizácia trhov)

Plánované aktivity na rok 2023:

  • Veľkonočné oslavy spojené s predajom lokálnych produktov a propagácia služieb v obci Kamenín
  • Oberačkové slávnosti v obci Héreg
  • Vianočné trhy v obci Kamenín
  • Decembrové vyhodnotenie plánovaných aktivít na rok 2023

Plánované aktivity na rok 2024

  • Veľkonočné oslavy spojené s predajom lokálnych produktov a propagácia služieb v obci Héreg
  • Oberačkové slávnosti v obci Kamenín
  • Vianočné trhy v obci Héreg
  • Decembrové vyhodnotenie plánovaných aktivít rok 2024 a koordinácia a nastavenie podnikateľských zámerov do budúcna na základe dvojročného skúšobného obdobia.

 

Na základe výstupov z posledného stretnutia v roku 2024 vyhodnotíme prínosy plánovaných aktivít na základe čoho následne budeme vedieť prijať kroky prospievajúce k rozvoju agroturizmu v našich obciach.