Navigácia

Obsah

Logo

 

MOPS – Miestna občianska poriadková služba

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje doručil Obci Kamenín dňa 11.04.2022 Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo zmluvy: ZM_SEP-IMRK3-2022-004307 pre projekt s názvom „Občianska poriadková služba Kamenín 2022“ (MOPS KAM 2), ITMS kód projektu 312083BHH3. Nenávratný finančný príspevok bol schválený vo výške 61 568,89 €, pričom celkové náklady na projekt sú schválené vo výške 64 809,36 €

Obec Kamenín v rámci projektu „Občianska poriadková služba Kamenín 2022“ (MOPS KAM 2) vytvorí 4 člennú Miestnu občiansku poriadkovú službu na plný úväzok  s pôsobnosťou na území obce Kamenín. Cieľovou skupinou sú príslušníci a obyvatelia marginalizovaných rómskej komunity. Úlohou členov MOPS je aktívnou účasťou, asertívnym zasahovaním, vyjednávaním, vlastným príkladom a osobnou aktívnou účasťou ovplyvňovať komunitu v daných lokalitách k zlepšovaniu svojho vlastného života, k dodržiavaniu verejného poriadku, nepoškodzovaniu a ochrane svojho majetku i majetku druhých.

Členovia MOPS vybavení potrebnými pracovnými pomôckami (rovnošata, baterka, telefón, a i.) budú predchádzať vzniku deviantného správania v rómskej komunite upozorňovaním príslušníkov MRK na negatívne dôsledky takejto činnosti, budú tiež monitorovať miesta, kde je predpoklad združovania sa osôb so sklonom k deviantnému správaniu a kriminalite a v prípade potreby budú kontaktovať a budú nápomocní Policajnému zboru SR.

Náplň práce občianskej poriadkovej služby (MOPS) v obci Kamenín

Ochrana verejného poriadku

Ochrana súkromného a verejného majetku

Ochrana detí a mládeže pred negatívnymi javmi

Ochrana životného prostredia

Ochrana plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky

 

Názov projektu: Občianska poriadková služba Kamenín 2022

Hlavný cieľ projektu:

Podpora obnovy po kríze spojenej s pandémiou COVID-19 rátane jej sociálnych dôsledkov a príprava zeleného, digitálneho a odolného oživenia hospodárstva

Trvanie projektu: 09/2021 – 11/2022

Nenávratný finančný príspevok: 61 568,89 €

Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo vnútra SR

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.ludskezdroje.gov.sk      www.esf.gov.sk       www.minv.sk    www.kamenin.sk

 

„OBČIANSKA PORIADKOVÁ SLUŽBA KAMENÍN 2022“

Hlavný cieľ projektu: Podpora obnovy po kríze spojenej s pandémiou COVID-19 rátane jej sociálnych dôsledkov a príprava zeleného, digitálneho a odolného oživenia hospodárstva

 

Typ projektu: Dopytovo orientovaný       Výška NFP: 61 568,89 Eur          Vlastné zdroje: 3 240,47 Eur

www.employment.gov.sk                           www.esf.gov.sk                               www.minv.gov.sk

Logo