Obsah

Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským Kamenín 641
Óvoda Kéménd 641 „SLNIEČKO“- NAPOCSKA“

napocska

Rada školy

 

Predseda: Verešová Magdaléna

Rada školy je 5 členná, zastúpenie z rodičov 2, zastúpenie zastupiteľského orgánu obce 1, pedagogický zamestnanec 1, prevádzkový zamestnanec 1 . Rada školy sa stretáva 3x ročne, prípadne podľa potreby, na základe vypracovaného plánu na daný školský rok.

Základným dokumentom je Štatút Rady školského zariadenia. Rada školy sa vyjadruje so všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci v materskej škole. 

 

Údaje o počte zamestnancov:

Učiteľky MŠ: Mgr. Magátová Diana, Mgr. Németh Noémi, Verešová Magdaléna

Riaditeľka MŠ:  Pálinkásová Renata

Upratovačka: Závodská Mária

Prevádzková pracovníčka: Szűcsová Silvia

 

Materská škola Kamenín je obecná materská škola ktorej zriaďovateľom je Obecný úrad Kamenín. Materská škola sa stará o výchovu a vzdelávanie najmenších občanov našej dediny. Poskytuje celodennú starostlivosť deťom od 3 – 6 rokov a deťom s OPŠD /odložená povinná školská dochádzka/. Materská škola je otvorená od 7.00 – 16.30 hod.