Obsah

Základná škola

skola.jpg

    Plnoorganizovaná Základná škola Sándora Petőfiho s vyučovacím jazykom maďarským v Kameníne je štátnou rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou. Súčasťou školy je aj zariadenie školského stravovania, školská knižnica a školský klub detí.

   Škola sa nachádza na kraji obce v peknom prostredí. Výchovno-vzdelávací proces prebieha v 11 triedach. Z toho 4 v ročníkoch 1.- 4. a 7 tried na ročníkoch 5.- 9. Vyučovanie prebieha v jednej budove. Sú vytvorené 3 skupiny v školskom klube detí. Sú vytvorené  odborné učebne:  multimediálna učebňa spolu s knižnicou, počítačová učebňa pre prácu s počítačmi, dve jazykové učebne - učebňa pre všeobecno-vzdelávacie predmety, a dielňa.  Škola má veľký dvor so športovými ihriskami na futbal, hádzanú a basketbal.

       Základná škola Sándora Petőfiho s vyučovacím jazykom maďarským - Kamenín je školským obvodom.  Žiaci dochádzajú aj z okolitých obcí, z Bíni, z Kamenného Mostu, zo Sikeničky, z Pavlovej a z Brutov.

     Škola má 19 pedagogických zamestnancov, ktorí sa pravidelne zúčastňujú na ďalšom vzdelávaní. Pedagogický zbor tvoria odborne kvalifikovaní učitelia s pedagogickou a odbornou spôsobilosťou, ktorí sa podieľajú na postupnom skvalitňovaní školy. Kolektív učiteľov sa snaží zachytávať nové trendy vo vyučovaní a ponúka veľký výber krúžkovej činnosti. Na škole pracujú výchovný poradca a koordinátori. Škola má aj školského špeciálneho pedagóga a psychológa. Ich odbornú spôsobilosť využíva škola na vyučovanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

         Škola spolupracuje s materskými, základnými a strednými školami v okolí.     Každoročne sa zapájajú do rôznych projektov v rámci Otvorenej školy a to v oblasti športu, informatizácie spoločnosti a jazykovej prípravy, školskej knižnice. Niektoré aktivity organizuje škola aj pre dospelých v regióne.

     V rámci Dňoch Petőfiho každoročne organizujú kultúrne programy,  otvorené hodiny pre rodičov a pre budúcich prvákov, tvorivé dielne, stretnutia so spisovateľmi, športovcami, odborníkmi a deň remesiel.  Škola pracuje taktiež v projekte Ochrana života a zdravia.

 

      ,,Naším poslaním je zabezpečenie vhodných podmienok k rozvíjaniu kľúčových kompetencií žiakov, ktoré tvoria základ k uplatneniu sa v každodennom živote a k celoživotnému vzdelávaniu.”

Stránka školy http://wp.psakemend.eu/