Navigácia

Obsah

Vymedzenie vlastných cieľov a poslania výchovy a vzdelávania

 

Rozvíjať a podporovať jedinečnosť detí, ich zdravé sebavedomie a sebaistotu

Podporovať schopnosť detí spolupracovať v skupine

Rozvíjať osobnosť detí, pripraviť ich na vstup do základnej školy po všetkých stránkach

Podporovať nadanie a záujmy detí

Rozvíjať osobnosť dieťaťa

Podporovať vzťah detí k poznávaniu a učeniu formou hry

Viesť ich k ochrane svojho zdravia

Pestovať návyky pre zdravý životný štýl

Rozvíjať environmentálne cítenie a ochranu životného prostredia

Rozvíjať u detí národné povedomie, pestovať záujem o ľudové tradície a zvyky prostredníctvom ľudovej slovesnosti

Posilňovať úctu k rodičom, kultúrnym a národným hodnotám, vzťah k materinskému jazyku

Rozvíjať spoluprácu rodiny a školy

Spolupracovať s obecným úradom a ostatnými inštitúciami

Partnerom našej MŠ je ZŠ Sándora Petofiho v Kameníne, ktorá pokračuje vo výchove dieťaťa.