Navigácia

Obsah

Materiálno-technické a priestorové podmienky

 

Materskú školu tvoria 2  triedy pre mladšiu a staršiu vekovú skupinu. Každá trieda má vlastnú herňu, spálňu, šatňu, umyváreň a hygienické zariadenie. Súčasťou budovy je  jedáleň. Stravu pre deti aj pre zamestnancov zabezpečuje zriaďovateľ. Interiér školy spĺňa podmienky bezpečnosti, hygieny, variabilnosti a estetiky. Materská škola má dostatok výchovno-vzdelávacích pomôcok. Je vytvorený priestor pre uskutočňovanie výchovno-vzdelávacej činnosti v priebehu celého dňa. Školský dvor je neodmysliteľným edukačným prostredím, ktoré slúži na realizáciu rôznych organizačných foriem a aktivít (pobyt vonku, pohybové a relaxačné cvičenia, edukačné aktivity). Je bezpečným a tvorivým prostredím pre deti.

Detská a odborná literatúra a učiteľská knižnica, učebné pomôcky sú dokupované podľa možnosti. Spotrebný materiál, na výtvarné, grafomotorické pracovné činnosti, sú vždy zabezpečené.

Výchovnovzdelávací proces na materskej škole prebieha v súlade so štátnym vzdelávacím programom.