Navigácia

Obsah

logo

Ekoturizmus v obciach Kamenín - Héreg

 

Cieľom projektu Ekoturizmus v obciach Kamenín a Héreg bolo vybudovať v oboch obciach za finančnej podpory z Interreg SKHU ekoturizmus prostredníctvom investícií do tradičných infraštruktúr obcí. Hlavným partnerom bol v období realizácie projektu 1.1.2018-31.10.2019 Kamenín, ktorému bol poukázaný finančný príspevok z ERDF hodnote 130 710.35 €. Jeho cezhraničným partnerom bol Héreg s finančným príspevkom 174 709 € z ERDF, celkove oprávnené výdavky oboch partnerov ešte zahŕňali spolufinancovanie 10% zo štátnych rozpočtov SR a MR a 5% spolufinancovanie obcí z vlastných rozpočtov.

Projekt zahŕňal 4 aktivity: Ekoturizmus v Kameníne v súlade s jeho románskymi tradíciami. Jej výstupmi bolo obstaranie 2 koní, 1 konského povozu, 2 postrojov na kone. Ďalej hlavný partner vybudoval drevostavby s ohľadom aké hospodárske zvieratá v obci chová: sivý stepný dobytok, mangalice a kone. 11 drevostavieb: otvorené javisko na verejné podujatia projektu, vyhliadková veža s výhľadom na chránenú krajinnú oblasť Kamenínske Slaniská, senníky pre sivý stepný dobytok, ktorý sa pasie na Kamenínskych Slaniskách, senník pre mangalice. Následne na dome ľudových tradícií bola z finančného príspevku zrekonštruovaná strecha a  v jeho blízkosti bo vystavaný senník pre kone, prístrešok pre kone a prístrešok pre konský povoz. Prístrešky pre turistov boli postavené v blízkosti chovu mangalíc a ďalší pri vyhliadkovej veži s výhľadom na sivý stepný dobytok. Pri mangaliciach bol osadený drevený infopanel s prístreškom a informáciami o projekte s akronymom EKOKH a chovom jednotlivých hospodárskych zvierat a chránenej krajinnej oblasti Kamenínske Slaniská. Z výdavkov na publicitu hlavný cezhraničný partner zorganizoval podujatie pre verejnosť dňa 22.9.2018 a záverečnú konferenciu za účasti projektového partnera Héreg v termíne 19.10.2019. Z produktov publicity projektu  hlavný partner po obstaraní tovarov dal vyrobiť kalendáre, brožúru o spolupráci s OZ Patáč a pozvánky na záverečnú konferenciu.  Druhá hlavná aktivita projektu s akronymom EKOKH bol zrealizovaný ekoturizmus v obci Héreg investíciou do revitalizácie ekoturistickej budovy v centre obce. Tretia aktivita bola implementovaná tiež u projektového partnera s názvom biodiverzita v obci Héreg a zahŕňala výsadbu zeleného plota, ktorý odseparoval priemyselnú časť obce od zóny, v ktorom bývajú rezidenti. Posledná aktivita bola zameraná na cezhraničnú spoluprácu oboch obcí s mimovládnymi organizáciami, výstupom tejto aktivity je brožúra Interreg o spolupráci hlavného partnera s OZ Patáč, ktorý nájdete na tejto web stránke.

 

Názov projektu: Ekoturizmus v obciach Kamenín - Héreg

Kód projektu: SKHU/1601/1.1/225

Hlavný cieľ projektu:

Vybudovanie ekoturizmu v obciach Kamenín a Héreg, vybudovať parterstvo obcí a spolupráce, rozvinúť prírodné dedičstvo obcí

Názov hlavného partnera: Kamenín

Rozpočet partnera: 153 776,89 EUR

Začiatok realizácie: 01/2018

Ukončenie realizácie: 04/2019

                                                                             

                         
logo