Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
31.08.2021

Dohoda o dobrovoľníckej službe

21/17/054/98

237,08 EUR Dvestotridsaťsedem eur nulaosem centov

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky

Obec Kamenín

23.08.2021

Kúpna zmluva

2021

1 266,72 EUR Tisícdvestošesťdesiatšesť eur sedemdesiatdva centov

Karol Baranyai, Zuzana Kodayová r.Baranyaiová

Obec Kamenín

20.08.2021

Zmluva o umiestnení psov do útulku/karanténnej stanice

1/2021/OZ

50,00 EUR Pťdesiat eur

OZ Priateľ Pes

Obec Kamenín

05.08.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie 02/2021 - KD "Jázmin"

02/2021

500,00 EUR päťsto eur

Klub dôchodcov "JÁZMIN"

Obec Kamenín

03.08.2021

Kúpna zmluva

2021

175,76 EUR stosedemdesiatpäť eur a sedemdesiatšesť centov

Kristína Kontárová

Obec Kamenín

14.07.2021

Zmluva o dielo

KC1/2021

164 440,34 EUR jednostošesťdesiatštyritisícštyristoštyridsať eur a tridsaťštyri centov

Marián Hlaváč

Obec Kamenín

30.06.2021

zmluva o poskytnutí dotácie

05/2021

500,00 EUR päťsto eur

Klub športových rybárov Vydra OZ

Obec Kamenín

15.06.2021

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo

KM-1/2020

553 566,00 EUR Päťstopäťdesiattritpäťstošesťdesiatšesť tisíc eur

Obec Kamenín

Obec Kamenín

28.05.2021

Kúpna zmluva

2021

6 801,00 EUR šesťtisíc osemstojeden

Grman Balázs

Obec Kamenín

25.05.2021

Zrušenie dohody o urovnaní - dodatok č.1

2021/1

6 801,00 EUR šestisícosemstojednaeuro

Jozef Grman

Obec Kamenín

10.05.2021

Zrušenie dohody o urovnaní

2021

nula

Jozef Grman

Obec Kamenín

01.05.2021

Zmluva na odchyt a umiestnenie psov do karanténnej stanice

1/2021

nula

OZ Veselá Labka

Obec Kamenín

16.04.2021

Mandátna zmluva

113/002/21

269 620,00 EUR dvestošesťdesiatdeväťtisícšesťstodvadsať Eur

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Kamenín

12.04.2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021J700-222-13 zo dňa 21. 07. 2020

327/2021

152 593,57 EUR jednostopäťdesiatdvatisíc päťstodeväťdesiattri eur a päťdesiatsedem centov

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Obec Kamenín

05.03.2021

Zmluva o vykonávaní zdravotnej posudkovej činnosti

2021

35,00 EUR tridsaťpäť eur

AVK MEDIC,s.r.o.

Obec Kamenín

20.01.2021

Zmluva o poskytovaní služieb

20/2021

nula

Obec Svodín

Obec Kamenín

13.01.2021

Predaj nehnuteľnosti

2021

330,00 EUR tristotridsať

Székely Štefan

Obec Kamenín

21.12.2020

Zmluva o pripojení

0103/2021

60,00 EUR šesdesiateur

SEVENET s.r.o.

Obec Kamenín

01.12.2020

Zmluva o výpožičke

2020

nula

Slovenská republika-ŠÚ SR

Obec Kamenín

10.11.2020

Zmluva o návratnej finančnej výpomoci

2020/128/0830

26 355,00 EUR dvadsaťšesťtisíc tristopäťdesiatpäť

Ministerstvo financií Slovenskej epubliky

Obec Kamenín

04.11.2020

Dohoda o aktivačnej činnosti účastníkov ktorí poberajú DHN

20/17/010/69

nula

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky

Obec Kamenín

04.11.2020

Dohoda o aktivačnej činnosti plnoletých

20/17/012/18

nula

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky

Obec Kamenín

09.10.2020

Program obnovy dediny

60/POD-404/20

6 300,00 EUR šesťtisíctristo Eur

Slovenská agentúra životného prostredia

Obec Kamenín

02.10.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie NSK

2/2020

6 160,00 EUR šestisícstošesťdesiat eur

Občianske združenie Dolnohronské rozvojové partnerstvo

Obec Kamenín

26.09.2020

Zmluva o podmienkach rozšírenia distribučnej siete

1000210920

540,00 EUR päťstoštyridsať

SPP - distribúcia, a.s.

Obec Kamenín

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: