Obsah

Všeobecné záväzné nariadenia

2012

9/2012 - VZN obce o umiestňovaní plagátov a iných nosičov informácií Stiahnuté: 202x | 26.04.2018

2011

2/2011 - Všeobecné záväzné nariadenie obce o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi Stiahnuté: 206x | 26.04.2018

3/2011 - Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2011 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach – Trhový poriadok obce Kamenín Stiahnuté: 209x | 26.04.2018

4/2011 Všeobecné záväzné nariadenie o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni Stiahnuté: 191x | 26.04.2018

5/2011 - Všeobecne záväzné nariadenie obce Kamenín č. 5 / 2011, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Kamenín č. 4/2011 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach Stiahnuté: 193x | 26.04.2018

6/2011 - Všeobecné záväzné nariadenie obce o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č . 6/2011 Stiahnuté: 184x | 26.04.2018

2010

2/2010 - Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2010 obce Kamenín o miestnom referende Stiahnuté: 232x | 26.04.2018

2009

21/2009 - Všeobecne záväzné nariadenie obce o dani z nehnuteľností č. 21 /2009 zo dňa 27. 11. 2009 Stiahnuté: 216x | 26.04.2018

2008

15/2008 - Všeobecné záväzné nariadenie obce Kamenín o dani za psa Stiahnuté: 197x | 26.04.2018

17/2008 - Všeobecne záväzné nariadenie Obce Kamenín č. 17/2008 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej docházky v základných školách, ktorých je zriaďovateľom obec Kamenín Stiahnuté: 192x | 26.04.2018

Stránka