Obsah

Všeobecné záväzné nariadenia

2012

10/2012 - Všeobecné záväzné nariadenie obce o dani z nehnuteľností Stiahnuté: 297x | 26.04.2018

7/2012 Všeobecné záväzné nariadenie obce Č. 7/2012 o poskytovaní dotácií právnickým a fyzickým osobám podnikateľom ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území obce Stiahnuté: 281x | 26.04.2018

7/2012 Všeobecné záväzné nariadenie obce Č. 7/2012 o poskytovaní dotácií právnickým a fyzickým osobám podnikateľom ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území obce (príloha) Stiahnuté: 265x | 26.04.2018

8/2012 - Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2012 ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Kamenín č. 3/2011 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach – Trhový poriadok obce Kamenín Stiahnuté: 279x | 26.04.2018

9/2012 - VZN obce o umiestňovaní plagátov a iných nosičov informácií Stiahnuté: 287x | 26.04.2018

2011

2/2011 - Všeobecné záväzné nariadenie obce o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi Stiahnuté: 307x | 26.04.2018

3/2011 - Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2011 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach – Trhový poriadok obce Kamenín Stiahnuté: 275x | 26.04.2018

4/2011 Všeobecné záväzné nariadenie o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni Stiahnuté: 272x | 26.04.2018

5/2011 - Všeobecne záväzné nariadenie obce Kamenín č. 5 / 2011, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Kamenín č. 4/2011 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach Stiahnuté: 264x | 26.04.2018

6/2011 - Všeobecné záväzné nariadenie obce o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č . 6/2011 Stiahnuté: 262x | 26.04.2018

2010

2/2010 - Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2010 obce Kamenín o miestnom referende Stiahnuté: 309x | 26.04.2018

2009

21/2009 - Všeobecne záväzné nariadenie obce o dani z nehnuteľností č. 21 /2009 zo dňa 27. 11. 2009 Stiahnuté: 291x | 26.04.2018

2008

15/2008 - Všeobecné záväzné nariadenie obce Kamenín o dani za psa Stiahnuté: 266x | 26.04.2018

17/2008 - Všeobecne záväzné nariadenie Obce Kamenín č. 17/2008 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej docházky v základných školách, ktorých je zriaďovateľom obec Kamenín Stiahnuté: 282x | 26.04.2018

Stránka