Navigácia

Obsah

Doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu


Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania referenda nebude
môcť hlasovať v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname
voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho
preukazu.


Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu
1.) osobne najneskôr posledný pracovný deň pred konaním referenda
(t.j. najneskôr 20. 1. 2023) v úradných hodinách obce.


2.) v listinnej forme tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci
najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania referenda (t.j. najneskôr 2. 1. 2023)
Adresa na doručenie poštou: Obecný úrad Kamenín, 9437 Kamenín č. 641


3.) elektronicky (e-mailom), aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená
obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania referenda (t.j. najneskôr 2. 1. 2023).
Adresa na doručenie elektronicky (e-mailom): viera.jarabekova@kamenin.sk,
podatelna@kamenin.sk


Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi
• meno a priezvisko,
• rodné číslo,
• štátnu príslušnosť,
• adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),
• korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.


Prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom možno požiadať o vydanie
hlasovacieho preukazu
najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania referenda
(t.j. najneskôr 20. 1. 2023).
Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi
• meno a priezvisko,
• rodné číslo,
• štátnu príslušnosť,
• adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu)
Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz
prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho
preukazu. Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojím podpisom.