Navigácia

Obsah

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečia vzniku požiaru

Typ: ostatné
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Nové Zámky vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru pre celé územie okresu Nové Zámky od 17.07. 2023, 12:00 do odvolania

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nových Zámkoch (ďalej len ,,Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru“) v zmysle § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon č. 314/2001 Z. z.“) a § 2 ods. 1 písm. b) vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,vyhláška MV SR č. 121/2002 Z. z.“)

vyhlasuje

čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

pre celé územie okresu Nové Zámky

od 17.07.2023, od 12:00 h do odvolania.

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru predstavuje obdobie, kedy je zvýšené riziko vzniku požiaru v prírodnom prostredí, a to najmä na verejne prístupných miestach v prírode.

Verejne prístupnými miestami v prírode, ktoré sú najviac ohrozené na vznik požiaru sú najmä:

 • les a ochranné pásmo lesa (okolie lesa 50 m od hranice lesného pozemku),
 • súvislá rastlinná pokrývka vo voľnej prírode umožňujúca vznik a šírenie požiaru (suché trávnaté plochy, porasty, strniská a pod.),
 • poľnohospodárske obrábané plochy, na ktorých sú pestované kultúry, ktoré sú v stave možného vznietenia, najmä dozrievajúce obilniny a ich okolie do vzdialenosti 50 m,
 • lesoparky, parky, verejné záhrady, zoologické záhrady, rekreačné oblasti.

Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia sú povinné v zmysle § 4 písm. b) zákona č. 314/2001 Z. z. dodržiavať opatrenia na ochranu pred požiarmi v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, zároveň majú zakázané v zmysle § 8 písm. c) citovaného zákona spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve v území, pre ktoré je vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.

Fyzické osoby sú povinné v zmysle § 14 ods. 1 písm. e) zákona č. 314/2001 Z. z. dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.

Vlastníci, správcovia alebo obhospodarovatelia lesa sú v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v zmysle § 6b ods. 1 písm. c) zákona č. 314/2001 Z. z. povinní zabezpečovať v lesoch, pre ktorých územie je vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru hliadkovaciu činnosť.

V súlade s § 10 ods. 2 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. vlastník, správca alebo obhospodarovateľ lesa vykonáva hliadkovaciu činnosť v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru najmä v dňoch pracovného pokoja a v mimopracovnom čase, a to formou pochôdzok, kamerovým systémom, leteckým požiarnym monitoringom alebo iným vhodným spôsobom.

V súvislosti s ochranou prírodného prostredia odporúčame dodržiavať nasledovné opatrenia na úseku ochrany pred požiarmi a zásady protipožiarnej bezpečnosti:

Odporúčané opatrenia na úseku ochrany pred požiarmi a odporúčané zásady protipožiarnej bezpečnosti na verejne prístupných miestach v prírodnom prostredí, ktoré sú najviac ohrozené vznikom požiaru, a ktorých dodržiavanie je obzvlášť dôležité v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru sú najmä:

 • nespaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve,
 • nezakladať oheň mimo oficiálnych ohnísk zabezpečovaných proti rozšíreniu požiaru,
 • nefajčiť; v lesoparkoch, parkoch, verejných záhradách, zoologických záhradách, rekreačných oblastiach nefajčiť mimo vyhradených fajčiarskych miest s nehorľavými popolníkmi,
 • neodhadzovať na zem horiace, rozžeravené a tlejúce predmety (napr. nedopalky cigariet),
 • nepoužívať pyrotechnické výrobky a ohňostroje,
 • nepoužívať iné zdroje zapálenia (napr. balóniky šťastia, lampióny, pochodne),
 • zabrániť dotyku horúcich častí motorových kosačiek, krovinorezov, vyžínačov, motorových píl s ľahko horľavými materiálmi, napr. suchou trávou, slamou, strniskom, listami, rozliatym palivom a pod.,
 • nezastavovať a neodstavovať motorové vozidlá na miestach, kde by sa spodná horúca časť vozidla mohla dostať do styku s ľahko horľavými materiálmi, napr. suchou trávou, slamou, strniskom, listami, rozliatym palivom a pod.,
 • nejazdiť motorovými vozidlami po poľných a lesných cestách, na ktoré je umožnený vstup (okrem motorových vozidiel, vlastníkov nehnuteľností umiestnených na lesných pozemkoch, okrem motorových vozidiel, ktoré sú určené k pracovnej a hospodárskej činnosti v lesoch a na poliach a pod.),
 • nespotrebovávať vodu z prírodných zdrojov vody pre hasenie požiarov pre iné účely,
 • dôsledne dodržiavať opatrenia na ochranu pred požiarmi pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru (okrem vyššie uvedených činností, ktorých vykonávanie sa v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru neodporúčame).

V súvislosti s ochranou prírodného prostredia pripomíname aj všeobecné povinnosti na úseku ochrany pred požiarmi, ktoré sa netýkajú len času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru:

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru upozorňuje právnické osoby, fyzické osoby – podnikateľov, aby dôsledne dodržiavali ich povinnosti na úseku ochrany pred požiarmi v zmysle § 4, 5 a 8 zákona č. 314/2001 Z. z. a to najmä:

 • dodržiavali zákaz vypaľovania porastov bylín, kríkov, stromov,
 • dodržiavali zákaz zakladania ohňa v priestoroch alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k vzniku požiaru,
 • dodržiavali zákaz spaľovania horľavých látok na voľnom priestranstve v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov,
 • plnili opatrenia na úseku ochrany pred požiarmi na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru.

   Za porušenie povinností na úseku ochrany pred požiarmi môže byť právnickej osobe alebo fyzickej osobe-podnikateľovi v zmysle § 59 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru uložená pokuta.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru upozorňuje fyzické osoby, aby dôsledne dodržiavali ich povinnosti na úseku ochrany pred požiarmi podľa § 14 zákona č. 314/2001 Z. z. a to najmä:

 • dodržiavali zákaz fajčenia alebo používania otvoreného plameňa na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
 • dodržiavali zákaz vypaľovania porastov bylín, kríkov, stromov,
 • dodržiavali zákaz zakladania ohňa v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu,
 • dodržiavali zásady protipožiarnej bezpečnosti pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.

     Za porušenie povinností na úseku ochrany pred požiarmi môže byť fyzickej osobe v zmysle § 61 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru uložené pokarhanie alebo pokuta.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru zároveň upozorňuje, že:

 • spaľovať biologicky rozložiteľný odpad a komunálny odpad na voľnom priestranstve alebo vo vykurovacích zariadeniach je pre právnické osoby ako aj fyzické osoby po celý rok zakázané v zmysle osobitných predpisov – napr. zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, všeobecne záväzných nariadení obcí a pod.
 • zakladať alebo udržiavať otvorené ohne na lesných pozemkoch alebo v ich ochrannom pásme mimo vyznačených miest ja zakázané po celý rok v zmysle osobitných predpisov – zákon č. 326/2005 z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov.

Vytvorené: 17. 7. 2023
Posledná aktualizácia: 17. 7. 2023 12:01
Autor: