Obsah

Voľba poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej
republiky a v čase referenda sa zdržiava mimo jej územia.


Obec Kamenín v súlade s § 208 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu
volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej
len „zákon“)
                                                           zverejňuje
pre voličov, ktorí majú trvalý pobyt na území SR a v čase referenda sa zdržiavajú mimo jej
územia, adresu na doručenie žiadosti o voľbu poštou v listinnej forme a elektronickú adresu na
doručenie žiadosti o voľbu poštou:


  1.) v listinnej forme tak, aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na adresu obce
      (obecného úradu), v ktorej má volič trvalý pobyt najneskôr 50 dní predo dňom
      konania referenda (t.j. najneskôr 2.12.2022)
Adresa na doručenie poštou: Obecný úrad Kamenín, 9437 Kamenín č. 641


   2.) elektronicky (e-mailom) tak, aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na
   elektronickú (e-mailovú) adresu, najneskôr 50 dní predo dňom konania referenda (t.j.
   najneskôr 2.12.2022).
Adresa na doručenie elektronicky (e-mailom): viera.jarabekova@kamenin.sk, podatelna@kamenin.sk


Žiadosť o voľbu poštou musí obsahovať údaje o voličovi
- meno a priezvisko,
- rodné číslo,
- adresu trvalého pobytu v Slovenskej republike,
- adresu miesta pobytu v cudzine (ulica, číslo domu - orientačné číslo, obec, PSČ, štát), na
ktorej si volič zásielku prevezme.
Ak žiadosť spĺňa zákonom ustanovené náležitosti, obec zašle najneskôr 35 dní predo dňom
konania referenda voličovi, ktorý požiadal o voľbu poštou, na adresu miesta pobytu v cudzine
- obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce,
- hlasovací lístok,
- návratnú obálku (označenú heslom „VOĽBA POŠTOU - ELECTION BY MAIL“ a
vypísanou adresou sídla obecného úradu obce ako adresáta a adresou voliča ako odosielateľa),
- poučenie o spôsobe hlasovania.


Lehota na doručenie žiadostí o voľbu poštou je do 2. decembra 2022.
Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

Tlačivo žiadosti o voľbu poštou pre voliča, ktorý má trvalý pobyt v obci Kamenín (17.2 kB)