Navigácia

Obsah

Výzva na predloženie cenovej ponuky


Obec Kamenín ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky:
„Modernizácia odborných učební ZŠ Kamenín - Stavebné a elektroinštalačné práce“

Výzva na predloženie ponuky_ZsNH.pdf (109.19 kB)

Príloha_č.1_NnPK.docx (14.38 kB)

Príloha_č.2_Výkaz_výmer.xlsx (143.77 kB)

Príloha_č.3_ZoD.docx (55.69 kB)

 

Dátum vyvesenia: 11. 3. 2020

Dátum zvesenia: 26. 3. 2020